Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge (eller i daglig tale dagpenge) er en kontant ydelse, som udbetales til arbejdsløse medlemmer af en a-kasse. Hvis du er medlem af en a-kasse og bliver ledig, så kan du søge om at få udbetalt dagpenge såfremt du opfylder de gældende betingelser for at få dagpenge.

Betingelser for at få dagpenge
For at du har ret til at få udbetalt dagpenge (dagpengeret) skal du opfylde nogle helt generelle betingelser. Du er dagpengeberettiget når du:

  • Er medlem af en a-kasse
  • Er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret
  • Opfylder beskæftigelseskravet
  • Opfylder rådighedskravet
  • Ikke er selvforskyldt ledig

Om beskæftigelseskravet
Der er et krav om forudgående beskæftigelse, som du skal opfylde for at have ret til dagpenge. Som fuldtidsforsikret lønmodtager i en a-kasse skal du have indberettet mindst 1924 timer til indkomstregisteret inden for de sidste 3 år. Som deltidsforsikret lønmodtager skal du have indberettet mindst 1258 timer inden for de sidste 3 år. Du kan kun tælle løntimer med fra en medlemsperiode. Der må ikke være ydet offentligt tilskud til lønnen.

Om rådighedskravet
For at kunne få arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) fra din a-kasse, skal du også leve op til rådighedskravet dvs. at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Rådighedskravet indebærer således:
• Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos dit lokale jobcenter
• Du skal have oprettet og fået godkendt et CV, som er lagt ud på jobnet.dk
• Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark
• Du skal kunne tage arbejde med dags varsel
• Du skal aktivt søge alt relevant arbejde
• Du skal deltage i eventuelle møder og samtaler, som din a-kasse eller jobcenter indkalder dig til
• Du skal deltage i aktiviteter, som din jobplan indeholder

Hvis du udeblivelser fra samtaler i dit jobcenter eller a-kasse
Enhver udeblivelse fra samtaler hos jobcenteret eller a-kassen kan medføre, at du mister din ret til dagpenge fra den dag, hvor du udebliver, og indtil du henvender dig til rette vedkommende om udeblivelsen.

Om Dagpengeperioden
Hvor længe har du ret til dagpenge?
I dagpengeperioden har du ret til dagpenge i 2 år indenfor en periode på 3 år. En person, som før 1. juli 2010 har påbegyndt en dagpengeperiode, bevarer retten til dagpenge efter de hidtidige gældende regler, dog højst i 2 år efter 1. juli 2010.

Optjening af ny dagpengeperiode
Reglerne om genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode er ændret fra 2. juli 2012. Du skal herefter have haft arbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste 3 år før du igen opnår ret til dagpenge.

akasser-knap

About The Author